Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Tuchola stanowią integralną część wielkiego kompleksu Borów Tucholskich, krainy o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Pod zarządem Nadleśnictwa Tuchola znajduje się obecnie  ponad 15 tys. ha lasów. Ponadto Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o łącznej powierzchni ponad 2 tys. ha.

Rzeźba terenu: zasadnicza część Nadleśnictwa jest rozległym sandrem Brdy o zróżnicowanym ukształtowaniu. Powierzchnia sandru jest urozmaicona m.in. obniżeniami wytopiskowymi, dolinami rzecznymi i wydmami. Obok sandru występują również wysoczyzny morenowe.

Gleby: dominującymi typami gleb są gleby bielicowe i rdzawe zajmujące prawie 97% powierzchni leśnej, występujące na sandrach, piaskach rzecznych, zwałowych i eolicznych, charakterystyczne dla siedlisk borów i borów mieszanych.

Siedliska: ogólnie w nadleśnictwie przeważają siedliska borowe, w tym głównie borów świeżych i mieszanych świeżych. W mniejszej ilości występują siedliska lasowe (ok. 110%). Siedliska nieleśne zajmują 5% ogólnej powierzchni nadleśnictwa.

Obszar Nadleśnictwa Tuchola cechuje się bardzo wysoką lesistością. Przeciętna lesistość terenu Nadleśnictwa wynosi 45 %, co znacznie przewyższa lesistość Polski (29,3 %). Dominują bory sosnowe ale występują też lasy liściaste: buczyny, olsy, łęgi, grądy – nawet w czystej, naturalnej postaci. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która zajmuje niemal 95% powierzchni Nadleśnictwa. Wśród pozostałych największy udział mają: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, olsza czarna, modrzew europejski i świerk pospolity, ale zdarzają się również takie perełki jak jodła pospolita, jarząb brekinia czy cis pospolity.  Bardzo dużą różnorodność można spotkać również wśród niepozornych mchów, czy porostów.

Bardzo bogata jest również fauna. Wpływ na ten stan ma duże zróżnicowanie siedlisk Nadleśnictwa - od żyznych lasów łęgowych do ubogich borów.Szczególne miejsce zajmują gatunki łowne takie jak jelenie, daniele, sarny, dziki,  zające, lisy, borsuki, jenoty, czy kuropatwy. Spośród gatunków rzadkich należy wymienić bielika, bociana czarnego i zimorodka.

Rozległe kompleksy leśne, liczne jeziora, malownicze rzeki i cieki wodne, bardzo dobrze zachowane torfowiska oraz liczne gatunki roślin i zwierząt chronionych bądź rzadkich to bogactwo przyrodnicze Nadleśnictwa Tuchola.