Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Natura 2000 jest europejskim systemem ochrony przyrody, którego celem jest zachowanie bogactwa przyrodniczego Europy.

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

  1. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO);
  2. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).
  3. obszary mające znaczenie dla Wspólnoty   (projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk)
 Na terenie Nadleśnictwa  Tuchola  znajdują się następujące obszary Natura 2000
  • OSO  (Obszar Specjalnej Ochrony)      PLB 220009 – Bory Tucholskie –powierzchnia całkowita obszaru 322 535,8 ha, powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Tuchola – 13 992,20 ha
  • SOO (Specjalny Obszar Ochrony)      PLH 040023 – Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich powierzchnia całkowita obszaru 3948,35 ha, powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Tuchola – 2 804,65 ha