Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Chociaż w Nadleśnictwie Tuchola dominują bory sosnowe, nie ma w nich monotonii, wiele wśród nich perełek, które zasłużyły na specjalną ochronę.

Najbardziej wartościowe obszary w Nadleśnictwie Tuchola, objęte są ochroną rezerwatową. Zajmują one prawie 14% powierzchni ogólnej Nadleśnictwa.

 „Dolina Rzeki Brdy" – to rezerwat częściowy o powierzchni ogólnej 1.691,65 ha, ( z tego na terenie Nadleśnictwa Tuchola – 1.348,13 ha) utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. (M.P. Nr 51, poz. 433), w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych odcinka doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Rezerwat położony jest w obydwu obrębach Nadleśnictwa Tuchola.

 „Bagna nad Stążką" – to rezerwat częściowy o powierzchni ogólnej 478,45 ha, (na terenie Nadleśnictwa Tuchola – 469,68 ha) utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 94/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 268), w celu trwałego zabezpieczenia i zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach rzeki Stążki z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz unikalną florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich. Rezerwat położony jest w obydwu obrębach Nadleśnictwa Tuchola.

 „Źródła Rzeki Stążki" – to rezerwat częściowy o powierzchni ogólnej 250,12 ha, (wg zarządzenia powołującego – 250,02 ha) utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. (M.P. Nr 5, poz. 47), w celu trwałego zabezpieczenia ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych odcinka doliny źródeł rzeki Stążki o wyjątkowych walorach florystycznych. Rezerwat położony jest w obrębie leśnym Zalesie.